Kidba
Pen

biblioteca-trun.ch

Uorden d'emprest

Uorden d'emprest per cudischs

Temps d'emprest

1 meins

Reservaziuns

Igl/la interessenta vegn orientaus per e-mail, cu il cudisch ei avon maun.

Donns

Per cudischs donnegiai ni piars paga il/la lectura il prezi da cumpra e CHF 10.- spesas.

Uorden d'emprest per nonbooks

Temps d'emprest

2 jamnas per portatuns buca returai ad uras vegn incassau ina taxa

Diember d'emprest

Per persuna dus portatuns.

Reservaziuns

Igl/la interessenta vegn orientaus per e-mail, cu la cd ei avon maun.

Donns

Portatuns donnegiai ni piars ston vegnir pagai plus CHF 10.- spesas. Portatuns vegnan emprestai a carschi ed affons dalla 4. classa ensi.

Bauns da leger

La Biblioteca Trun porscha naven dil matg tochen igl october bauns da leger a Trun silla Senda d’art e Carmanera, a Schlans Davaruns, a Cumpadials silla plazza da giugs, a Rabius silla plazza da giugs. Il team dallas bibliotecaras giavischa bien divertiment cun la lectura da differents cudischs per pign e grond.